MOODLE
VIDEO
DIENYNAS

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Pagrindinis Veikla

 

NUOSTATAI
Nuostatai reglamentuoja Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo cento (toliau - Centras) veiklą. Sutrumpintas pavadinimas – Visagino TVPMC. Centro nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija...

DOKUMENTAI
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras teikia profesinio mokymo programas, tęstinio profesinio mokymo programas, pagrindinio ugdymo programą, vidurinio ugdymo programą...

VEIKLOS SRITYS
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras teikia profesinio mokymo programas, tęstinio profesinio mokymo programas, pagrindinio ugdymo programą, vidurinio ugdymo programą...

VEIKLOS ATASKAITOS
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro metų veiklos ataskaitos.

VIEŠIEJI PIRKIMAI
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu...

FINANSINĖS IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS 
Biudžeto vykdymas – patvirtintų finansinių rodiklių biudžetiniams metams vykdymas...

CENTRO TARYBA (Kolegiali)
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro (toliau – Centras) taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Centro institucija, kuri atstovauja  socialiniams partneriams, mokiniams, mokytojams, darbuotojams,...


CENTRO TARYBA (Savivaldos)
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro (toliau – Centras) taryba (toliau – Savivaldos taryba) yra Centro savivaldos institucija, kuri atstovauja mokiniams, mokytojams, darbuotojams, tėvams...

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių,...

METODINĖS GRUPĖS
Metodinių grupių tikslas – tobulinti ugdymo procesą ir siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo...

PROJEKTAI
Projektas "Žinių visuomenei įgūdžių formavimas Ignalinos AE regiono smulkaus ir vidutinio verslo sektoriuje”; Distancinio mokymo projektas LieDM. Partneris: KTU. ir kt...

MOKINIŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
Mokinių vidaus tvarkos taisyklės yra parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu, ...

ELEKTRONINIO MOKYMO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai reglamentuoja pagrindinio ugdymo dienyno, vidurinio ugdymo dienyno, vidurinio ugdymo mokytojo dienyno, profesinio mokymo dienyno...

KORUPCIJOS PREVENCIJA
Sociologinio tyrimo rezultatų santrauką ir išsamią tyrimo ataskaitą galite rasti STT interneto svetainėje adresu:  http://www.stt.lt/lt/menu/tyrimai-ir-analizes/#turinys

 

ELEKTRONINIS ETIKOS PATARĖJAS

 

DARBO TARYBA
Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro darbo taryba (toliau vadinama – darbo taryba) – kolegialus darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises...

Visagino TVPMC darbuotojų informavimo sistema